top of page

MINIMIS DICTIONARY

lawfully

ˈlɔfəli

adv

Vietnamese meaning

một cách hợp pháp, trên cơ sở luật pháp, theo đúng luật pháp, phù hợp với pháp luật.

English legal defination

Example:

bottom of page