top of page

MINIMIS DICTIONARY

legalistic

ˌlɛɡəˈlɪstɪk

adj

Vietnamese meaning

1.thuộc chủ nghĩa hợp pháp, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp;
2.thuộc pháp luật.

English legal defination

Example:

bottom of page