top of page

MINIMIS DICTIONARY

legislate

ˈlɛʤɪsleɪt

verb

Vietnamese meaning

1.làm luật, lập pháp, ban hành luật pháp;
2.(Mỹ) thực hiện theo trình tự lập pháp.

English legal defination

Example:

bottom of page