top of page

MINIMIS DICTIONARY

legitimate design

Vietnamese meaning

ý đồ hợp pháp, ý định tiến hành hoạt động hợp pháp.

English legal defination

Example:

bottom of page