top of page

MINIMIS DICTIONARY

malfeasance

mælˈfiːzᵊnsˈ

adjective

Vietnamese meaning

1.có hành vi sai trái, các cư xử không đúng đắn;
2.phạm tội chức vụ.

English legal defination

Example:

bottom of page