top of page

MINIMIS DICTIONARY

matriheritage

ˌmeɪtriˈherɪtɪdʒ

noun

Vietnamese meaning

1.di sản theo dòng nữ;
2.những người thừa kế theo dòng nữ.

English legal defination

Example:

bottom of page