top of page

MINIMIS DICTIONARY

next friend

Vietnamese meaning

người bênh vực (người hành động vì quyền lợi của người không có năng lực hành vi, nhưng không phải là người giám hộ của người đó).

English legal defination

Example:

bottom of page