top of page

MINIMIS DICTIONARY

no bill

Vietnamese meaning

dự thảo cáo trạng không được hội đồng xét xử phê duyệt.

English legal defination

Example:

bottom of page