top of page

MINIMIS DICTIONARY

non-act

nɒnˈ-æktˈ

noun

Vietnamese meaning

việc không hành động, việc không chịu hành động, việc không thi hành các biện pháp.

English legal defination

Example:

bottom of page