top of page

MINIMIS DICTIONARY

open

ˈəʊpᵊnˈ

verb

Vietnamese meaning

1.mở ra, bóc ra, khui ra, mở, mở rộng, công khai;
2.bắt đầu, khai mạc.

English legal defination

Example:

bottom of page