top of page

MINIMIS DICTIONARY

optional sentence

Vietnamese meaning

bản án theo suy xét của tòa án (trên cơ sở luật pháp), hình phạt được xác định theo suy xét của tòa án (trong khung hình phạt luật định).

English legal defination

Example:

bottom of page