top of page

MINIMIS DICTIONARY

ordinary witness

Vietnamese meaning

nhân chứng bình thường, nhân chứng không phải là giám định viên.

English legal defination

Example:

bottom of page