top of page

MINIMIS DICTIONARY

own

oʊn

adjective

Vietnamese meaning

1.tự mình, của mình, của riêng mình;
2.là chủ, chiếm hữu, có quyền sở hữu;
3.công nhận, thừa nhận, thú nhận.

English legal defination

Example:

bottom of page