top of page

MINIMIS DICTIONARY

partition

pɑːˈtɪʃᵊnˈ

noun

Vietnamese meaning

sự chia cắt, sự phân chia (tài sản, lãnh thổ), chia cắt, phân chia, ngăn ra, phần.

English legal defination

Example:

bottom of page