top of page

MINIMIS DICTIONARY

pedente lite receivership

Vietnamese meaning

trách nhiệm quản lý tài sản đang tranh chấp trước tòa.

English legal defination

Example:

bottom of page