top of page

MINIMIS DICTIONARY

peremptory

pəˈrɛmptəriˈ

adjective

Vietnamese meaning

dứt khoát, kiên quyết, có tính chất mệnh lệnh.

English legal defination

Example:

bottom of page