top of page

MINIMIS DICTIONARY

prevention

prɪˈvɛnʃᵊnˈ

noun

Vietnamese meaning

sự cản trở, sự ngăn chặn, sự phòng ngừa.

English legal defination

Example:

bottom of page