top of page

MINIMIS DICTIONARY

preventive

prɪˈvɛntɪvˈ

adjective

Vietnamese meaning

nhằm ngăn ngừa, nhằm ngăn chặn, nhằm răn đe, nhằm đề phòng.

English legal defination

Example:

bottom of page