top of page

MINIMIS DICTIONARY

public

ˈpʌblɪkˈ

noun

Vietnamese meaning

1.công chúng, dân chúng;
2.chung, công cộng, của nhà nước, công khai.

English legal defination

Example:

bottom of page