top of page

MINIMIS DICTIONARY

ratihabition

ratēhəˈbishən

noun

Vietnamese meaning

việc thông qua, việc tán thành, việc phê chuẩn, việc chuẩn y.

English legal defination

Example:

bottom of page