top of page

MINIMIS DICTIONARY

rational criminal

Vietnamese meaning

chủ thể của hành vi phạm tội với động cơ hợp lý.

English legal defination

Example:

bottom of page