top of page

MINIMIS DICTIONARY

receiving

rɪˈsiːvɪŋˈ

noun

Vietnamese meaning

hành vi chứa chấp tài sản phi pháp.

English legal defination

Example:

bottom of page