top of page

MINIMIS DICTIONARY

receptee

rɪˈsɛpˌtiː

noun

Vietnamese meaning

1.có thể được tiếp nhận, người được tiếp nhận (vào trại giam);
2.người nhận được sự đồng ý.

English legal defination

Example:

bottom of page