top of page

MINIMIS DICTIONARY

relationship

rɪˈleɪʃᵊnʃɪpˈ

noun

Vietnamese meaning

1.mối quan hệ, mối liên hệ, sự giao thiệp;
2.quan hệ họ hàng.

English legal defination

Example:

bottom of page