top of page

MINIMIS DICTIONARY

releasee

rɪˈliːsi

noun

Vietnamese meaning

1.người được hưởng việc khước từ quyền;
2.người được tha miễn trách nhiệm, người được phóng thích.

English legal defination

Example:

bottom of page