top of page

MINIMIS DICTIONARY

requirement

rɪˈkwaɪəməntˈ

noun

Vietnamese meaning

1.nhu cầu, sự đòi hỏi, yêu cầu;
2.điều kiện cần thiết.

English legal defination

Example:

bottom of page