top of page

MINIMIS DICTIONARY

restriction

rɪsˈtrɪkʃᵊnˈ

noun

Vietnamese meaning

1.sự hạn chế, sự giới hạn;
2.cấm trại (quân đội);
3.quản thúc.

English legal defination

Example:

bottom of page