top of page

MINIMIS DICTIONARY

retrieval

rɪˈtriːvᵊlˈ

noun

Vietnamese meaning

1.việc trả lại, việc đền bù;
2.sự phục hồi, việc khôi phục, việc sửa chữa lại;
3.việc tìm kiếm, việc truy tìm.

English legal defination

Example:

bottom of page