top of page

MINIMIS DICTIONARY

retroactive

ˌrɛtroʊˈæktɪv

adjective

Vietnamese meaning

có hiệu lực trở về trước, có hiệu lực hồi tố.

English legal defination

Example:

bottom of page