top of page

MINIMIS DICTIONARY

sense

sɛnsˈ

noun

Vietnamese meaning

1.giác quan;
2.khả năng cảm nhận, nhận thức, cảm nhận;
3.ý nghĩa.

English legal defination

Example:

bottom of page