top of page

MINIMIS DICTIONARY

separate judgement

Vietnamese meaning

quyết định riêng được đưa ra trong quá trình tố tụng.

English legal defination

Example:

bottom of page