top of page

MINIMIS DICTIONARY

special endorsement

Vietnamese meaning

1.ghi chuyển nhượng đích danh, ký hậu đích danh;
2.xác nhận cụ thể (trên trát gọi hầu tòa).

English legal defination

Example:

bottom of page