top of page

MINIMIS DICTIONARY

status

ˈsteɪtəsˈ

noun

Vietnamese meaning

1.quy chế;
2.tình hình, trạng huống;
3.địa vị, thân phận, nhân thân, hộ tịch.

English legal defination

Example:

bottom of page