top of page

MINIMIS DICTIONARY

statutory qualification

Vietnamese meaning

điều kiện luật định, tiêu chuẩn luật định.

English legal defination

Example:

bottom of page