top of page

MINIMIS DICTIONARY

suborner

sʌˈbɔːnəˈ

noun

Vietnamese meaning

1.người đưa hối lộ;
2.người xúi giục phạm tội (nhất là chứng gian).

English legal defination

Example:

bottom of page