top of page

MINIMIS DICTIONARY

taker

ˈteɪkə

noun

Vietnamese meaning

1.người nhận, người mua, người được di tặng;
2.người thuê mướn, người tuyển dụng.

English legal defination

Example:

bottom of page