top of page

MINIMIS DICTIONARY

termination of hostilities

Vietnamese meaning

chấm dứt những hành động thù địch, chấm dứt hành động quân sự, đình chiến.

English legal defination

Example:

bottom of page