top of page

MINIMIS DICTIONARY

to dismiss indictment

Vietnamese meaning

bác bản cáo trạng, đình chỉ xét xử theo bản cáo trạng.

English legal defination

Example:

bottom of page