top of page

MINIMIS DICTIONARY

to establish an alibi

Vietnamese meaning

xác định hay chứng minh tình trạng ngoại phạm.

English legal defination

Example:

bottom of page