top of page

MINIMIS DICTIONARY

to prejudice a case

Vietnamese meaning

1.có định kiến về vụ án;
2.gây ảnh hưởng đến vụ án bằng cách đưa ra trước một quyết định hành chính về vụ việc đó.

English legal defination

Example:

bottom of page