top of page

MINIMIS DICTIONARY

to pronounce on the law

Vietnamese meaning

phát biểu về luật pháp, trình bày đạo luật, thi hành công lý.

English legal defination

Example:

bottom of page