top of page

MINIMIS DICTIONARY

tortious employee

Vietnamese meaning

nhân viên hay công nhân có hành vi vi phạm luật dân sự tại nơi làm việc, nhân viên hay công nhân có hành vi xâm phạm quyền dân sự của người khác tại nơi làm việc.

English legal defination

Example:

bottom of page