top of page

MINIMIS DICTIONARY

transfer(r)er

trænsˈfɜːrə

noun

Vietnamese meaning

người chuyển giao, người nhượng quyền, người chuyển nhượng, người ký hậu.

English legal defination

Example:

bottom of page