top of page

MINIMIS DICTIONARY

trial privilege

Vietnamese meaning

đặc quyền của bị can (quyền của bị can khước từ cung cấp lời khai và không có nghĩa vụ phải khai thật).

English legal defination

Example:

bottom of page