top of page

MINIMIS DICTIONARY

unauthoritative

ˌʌnɔːˈθɒrɪtətɪv

adjective

Vietnamese meaning

1.không có uy tín, không đáng tin cậy;
2.không có thẩm quyền;
3.không có quyền hành.

English legal defination

Example:

bottom of page