top of page

MINIMIS DICTIONARY

unofficial strike

Vietnamese meaning

cuộc đình công không chính thức, cuộc đình công không được công đoàn chấp thuận.

English legal defination

Example:

bottom of page