top of page

MINIMIS DICTIONARY

unratified

ʌnˈrætɪˌfaɪd

adjective

Vietnamese meaning

không được phê chuẩn, chưa được phê chuẩn.

English legal defination

Example:

bottom of page