top of page

MINIMIS DICTIONARY

unreliable

ˌʌnrɪˈlaɪəbᵊl

adjective

Vietnamese meaning

không đáng tin cậy, không chắc chắn.

English legal defination

Example:

bottom of page