top of page

MINIMIS DICTIONARY

with premeditation

Vietnamese meaning

có sự suy tính trước, có mưu tính trước.

English legal defination

Example:

bottom of page