top of page

Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội của viện kiểm sát

Nghiên cứu sinh nhận thấy: tất cả những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc nêu trên chủ yếu là do chưa nhận thức đúng đắn việc bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội và chưa thấy rõ vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong thời gian qua. Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo đảm quyền con người trong tình hình mới; Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật mới về tư pháp vừa ban hành thời gian gần đây đã đề cao và tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người như: coi trọng quyền được suy đoán vô tội, không tự buộc tội, quyền bào chữa, tranh tụng dân chủ, công khai, phòng, chống tra tấn, bức cung, nhục hình, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp hình sự nên đã khắc phục những khoảng trống pháp lý ảnh hưởng đến việc không bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội và định hướng cho hoạt động của các cơ quan tư pháp không chỉ vì mục tiêu duy nhất là phát hiện, xử lý tội phạm, người phạm tội mà phải trên quan điểm vì con người, tôn trọng quyền con người của người bị buộc tội, coi đó là nguyên tắc tố tụng quan trọng cao nhất khi tiến hành buộc tội, kết tội nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền tư pháp nước ta thật sự dân chủ, công bằng, nhân đạo, nghiêm minh, vì công lý, đề cao trách nhiệm trước nhân dân.

Trích: Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội của Viện Kiểm sát trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Hữu Hậu

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trần Đình Nhã

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:5 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page